Gemeenten kiezen voor verlenging van het boete of kanskaartproject

Hoewel het alcoholgebruik onder de 16 jaar verminderd is, zijn er nog steeds veel jongeren inde Gooi& Vechtstreek die te vroeg, vaak en te veel drinken met alle gevolgen van dien. Bij gevolgen voor henzelf, kun je denken aan de gevolgen voor de hersenen, maar ook aan onveilige en/of ongewenste seksuele handelingen, en/of (ongewenste) betrokkenheid bij vechtpartijen in het uitgaansgebied.  Bij gevolgen voor de omgeving en openbare orde kun je denken aan overlast, lawaai op straat en vandalisme. 

Om jongeren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en om de overlast in de openbare ruimte aan te pakken is het Boete of kanskaart project in het leven geroepen. Jongeren onder de 19 jaar die onder invloed van alcohol een strafbaar feit plegen, worden door de politie aangehouden en vervolgens naar Halt verwezen. Daar kunnen ze kiezen voor de kanstraining van het Jellinek. Wanneer ze deze goed doorlopen met hun ouders krijgen ze geen boete c.q. strafblad. Circa 70 % van de jongeren kiest hiervoor. In totaal zijn afgelopen jaar 11 trainingen voor  6-8 jongeren georganiseerd.

Een ervaren hulpverlener van het Jellinek werkt gedurende 2 avonden intens met een kleine groep jongeren om hen inzicht te geven in hun gedrag, opdat ze hun grens eerder trekken en zodoende recidive voorkomen. Aan de ouders wordt een aparte bijeenkomst aangeboden, waarbij met name gesproken wordt over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en de invloed en verantwoordelijkheid van ouders. Deze invloed is groter is dan veel ouders denken.

Over de training aan jongeren en ouders zegt Mario van Dijk van Jellinek het volgende:
Jongeren zijn bij de start van de training erg afwachtend, geven aan het meeste wel te weten door voorlichting op school en waarschijnlijk niets nieuws te gaan leren. De opzet van onze training is dat ze met elkaar in gesprek raken over hun alcohol gebruik, de voor/nadelen ervan en de eventuele gevolgen. Omdat ze open en zonder oordeel worden uitgenodigd hun verhaal te doen en ze feedback geven op de getoonde filmpjes over alcoholgebruik ontstaat er een goed gesprek met elkaar waar een ieder wel iets voor zichzelf uithaalt.

Het doel van de training is dat de jongere hun grenzen leren herkennen en niet meer in de problemen komen. Aan het eind van de training zijn ze goed op de hoogte van de in/outs van alcoholgebruik in het algemeen en in het bijzonder van hun zelf. Of ze minder gaan drinken weet ik niet hierin ligt een belangrijke rol voor de ouders maar ze zijn zich wel meer bewust van hun drinkgedrag en waar hun grens ligt. De eindevaluatie van de training is uiteindelijk altijd positief ervaren door de jongeren, we proberen als Jellinek dan ook erg op maat te werken met audiovisueel materiaal dat hun aanspreekt (b.v van you tube). Het aanspreken van de ouders blijft een belangrijk onderdeel van de training, wij proberen ze handvatten te geven om hoe ze hun kind nee leren zeggen tegen alcohol gebruik. Voor ouders is het vaak moeilijk om duidelijke grenzen te stellen richting alcohol. Ze beseffen vaak niet hoe hoog de groepsdruk is en welke gevaren er kleven aan op jonge leeftijd te starten met drinken  en dat kinderen de gevolgen/gevaren ervan nog  niet kunnen inschatten. Wij gaan ervan uit dat als ouders een duidelijk signaal afgeven m.b.t alcoholgebruik,  kinderen hierdoor minder gaan drinken. Tot nu toe zijn er op een groep van 60 kinderen 2 recidieven geweest.”

Onderdeel van Samen aan de slag
Het Boete of kanskaart project is een onderdeel van Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd. Het project ‘Samen aan de slag’ heeft als doel het riskante alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan te pakken. De insteek is een integrale aanpak. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving. Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers( zoals, horeca, supermarkt, sport kantine). In het project werken gemeenten, GGD, politie, VWA, Jellinek, GGZcentraal en Trimbos samen.